V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

12. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Matúša 28, 20

Učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. (Evanjelium podľa Matúša 28, 20)

Evanjeliá a ostatné spisy Novej zmluvy nám predstavujú Pána Ježiša Krista. • Hovoria o dvoch dôležitých stránkach jeho pôsobenia: • Na jednej strane je to jeho osobnosť, jej charakteristické znaky, • dielo, ktoré vykonal aj v priebehu svojho pôsobenia medzi ľuďmi, • aj vykupiteľské dielo, ktoré sa uskutočnilo jeho obetnou smrťou a vzkriesením; • na druhej strane je to jeho učenie, podané v podobenstvách, v rozhovoroch a v mnohých krátkych výrokoch. • Tieto dve stránky jeho bytosti a jeho pôsobenia patria nerozlučne spolu, tvoria jeden celok, navzájom sa prenikajú.
• Kto chce byť nasledovníkom Pána Ježiša Krista, musí brať vážne obe veci: aj jeho osobu, aj jeho učenie. • Keby sme si všímali len jeho učenie a nebrali do úvahy jeho osobu, ostal by nám z neho len učiteľ, • lenže on je omnoho viac, on je náš Spasiteľ. • Keby sme si na druhej strane všímali len jeho osobu, • keby sme hovorili len o jeho láske k nám a o našej láske k nemu, • a keby sme súčasne nebrali do úvahy jeho učenie, • nepochopili by sme plne a správne, čo on pre nás znamená ako Spasiteľ, • a okrem toho by sme si svojvoľne vybrali, selektovali z jeho evanjelia iba to, čo nám vyhovuje, a to ostatné by sme nechali bez povšimnutia.
• Toto druhé nebezpečenstvo on sám veľmi dobre poznal, videl ho u mnohých, a varoval pred ním. • Preto povedal kritické napomenutie: Čo mi hovoríte Pane, Pane a nerobíte, čo vám prikazujem? • Povedal to na adresu ľudí, ktorí si všímali iba jeho osobu, ale aj to veľmi nedokonalým spôsobom, • úctivo sa síce voči nemu správali, • ale zároveň si mysleli, že tým robia dosť, • a že v každodennom živote nemusia vážne brať jeho učenie, myšlienky, prikázania. • Povrchného človeka by lichotivý prístup možno uspokojil, ale Ježiš určite nepatril medzi povrchných ľudí. • Vidíme to napríklad na jeho postoji pri rozhovore s bohatým mladíkom. • Ten človek ho oslovil veľmi lichotivo, keď mu povedal: Dobrý Majstre, čo mám robiť, aby som získal večný život? • Ježiš kategoricky odmietol lichotivé oslovenie a povedal mu: Čo ma nazývaš dobrým? • a hneď pristúpil k vysloveniu požiadavky, a to veľmi vážnej. • Nie lichotenie, ale plnenie a zachovávanie toho, čo Ježiš od človeka požaduje – to je to, na čom záleží.
• Je pekné, keď človek povie: Mám rád Pána Ježiša. • Ale ak to nemá byť iba fráza, • ak to nemá byť len beztvará citová záležitosť, • je potrebné poznať čím viac z Ježišových myšlienok a rešpektovať ich. • Je pekné, ak človek povie: Rozhodol som sa prijať Pána Ježiša do svojho srdca. • Ale ak to povie predtým, než Ježiša, jeho učenie, jeho myšlienky pozná, • tak vlastne ani nemôžeme vedieť, čo myslí tou vetou o prijatí Pána Ježiša do svojho srdca. • Ak niekto povie, že prijal Pána Ježiša, mali by sme sa ho spýtať, čo všetko táto veta pre neho znamená. • Lebo prijať Ježiša znamená prijať nielen jeho osobu, ale aj to, čo k jeho osobe nerozlučne patrí, totiž jeho myšlienky, jeho učenie, príkazy, jeho životný vzor.
• Pánu Ježišovi veľmi záležalo na tom, aby čím viacerí ľudia jeho učenie poznali, pochopili, osvojili si ho a aby ho uplatňovali vo svojom živote. • Prezrádza nám to jeho kazateľská, učiteľská činnosť. • Okolo neho sa zhromažďovali veľké davy ľudí a on ich učil, rozprával im podobenstvá, hovoril im v krátkych, ľahko zapamätateľných vetách jednotlivé zásady svojho učenia. • Vybral si učeníkov, ktorí si mali jeho učenie čím dôkladnejšie osvojiť, a potom ho šíriť medzi ľuďmi. • Pri rozlúčke ich posiela do sveta, a to opäť s poverením: „Učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ • Jeho učenie, jeho myšlienky nemali ostať obmedzené len na ten malý kus zeme, na ktorom pôsobil, • nemali ostať obmedzené len na ten pomerne krátky čas, v ktorom odznievalo jeho učenie, • ale sa mali rozšíriť za hranice miesta a času, v ktorom sa odohralo jeho pozemské pôsobenie.
• V podobenstve o rozsievačovi a štvorakej pôde sa on sám predstavuje ako rozsievač, ktorý rozsieva Božie slovo, teda myšlienky a učenie, ktoré priniesol do tohto sveta. • V tomto podobenstve si kladie otázku, prečo tak mnohí ľudia jeho myšlienky, jeho učenie neprijímajú, a túto situáciu a príčiny analyzuje veľmi zaujímavým spôsobom. • Aj z tohto podobenstva vidno, ako veľmi mu záležalo na tom, aby si ľudia osvojili jeho myšlienky.
• Z tohto všetkého aj pre nás plynie záver, že ak sa pokladáme za nasledovníkov Ježiša Krista, mali by sme sa veľmi usilovať, aby sme jeho učenie poznali čím plnšie a čím presnejšie.
• Niekto môže mať dojem, že Ježišovo učenie pozná dobre a úplne. • Veď číta Bibliu, číta evanjeliá, počúva úvahy a kázne na jednotlivé témy Ježišovho učenia. • Ale tento dojem o plnom poznaní Ježišových myšlienok môže byť a veľmi často býva klamlivý. • Je veľmi pravdepodobné, že mnohí z tých, ktorí takto hovoria, potrebujú ešte len odhaliť mnoho nového z Ježišovho myslenia, čo si doteraz neuvedomovali. • Položme si niekoľko kontrolných otázok, aby sme si uvedomili, v čom všetkom je nám potrebné dopĺňať si poznanie o Ježišovom učení. • Napríklad: Ktoré myšlienky chce vyjadriť Pán Ježiš v jednotlivých podobenstvách? • Každé podobenstvo obsahuje určitú dôležitú myšlienku. • Je nám pri každom podobenstve jasné, o ktorú myšlienku ide? • Možno by bolo dobre - pri osobnom čítaní Biblie, alebo v sérii kázní - zaoberať sa sústavne Ježišovými podobenstvami, aby sme si ujasnili a uvedomili, aké dôležité myšlienky sú v nich vyjadrené.
• Užitočné sú aj ďalšie kontrolné otázky: • Vedeli by sme človeku, ktorý sa s Ježišovým učením ešte nestretol, vedeli by sme mu plne a presne odpovedať napríklad na tieto otázky: • Čo Ježiš učil o Pánu Bohu? • Aký je Ježišov rebríček hodnôt, hierarchia hodnôt? • Čo vlastne znamená Ježišovo učenie o láske, aj o láske k nepriateľom? • Ako vedie Ježiš človeka k tomu, aby za všetkých okolností zachoval pokoj? • Podľa akých kritérií a meradiel hodnotil Ježiš ľudí? • Čo hovorí Ježiš o odpustení? • Ako vyzerajú jednotlivé body Ježišovej kritiky na adresu farizejov? • Ako vyzerajú jednotlivé body Ježišovej kritiky na adresu nemilosrdných boháčov? • Čo hovoril Ježiš o modlitbe a ako prakticky vyzeral jeho modlitebný život? • Akým spôsobom viedol Ježiš ľudí k novému životu? • Čo to je čisté srdce a prečo Ježiš tak veľmi zdôrazňoval čistotu srdca? • Aké boli hlavné motívy v Ježišovom učení a Ježišovej činnosti? • V kladení takýchto kontrolných otázok sa dá dlho pokračovať. • Nimi sa nám otvárajú široké obzory Ježišovho učenia, ktoré je veľmi rozsiahle a veľmi hlboké, hoci je zapísané na neveľkom priestore evanjelií. • Keď sa na vec pozrieme z tejto strany, naraz si uvedomíme, že pri čítaní evanjelií sa nemusíme nikdy nudiť, hoci sa k nim vraciame už mnohokrát.
• Naznačili sme už, že jeden z dôležitých dôvodov poznania Ježišovho učenia je, aby sme vedeli s ním čím presnejšie a plnšie oboznámiť ľudí, ktorí zatúžia zoznámiť sa s Ježišovými myšlienkami. • Dnes je takých ľudí dosť • a bolo by zahanbujúce, keby sme im nevedeli dať odpoveď, ktorá by ich zaujala, ktorá by ich pritiahla k evanjeliám. • Dnes nemajú ľudia záujem o odpovede vo frázach, ale chcú čím vecnejšie a presnejšie vedieť, na čo sa pýtajú. • V tomto ohľade je naša zodpovednosť veľká a mali by sme sa ustavične pripravovať na situácie, keď sa od nás žiada odpoveď na otázky o Ježišovom učení. • Treba sa nám v tejto veci - povedané športovým výrazom - udržiavať vždy v kondícii. • Pozoruhodné napomenutie v tomto ohľade môžeme čítať v Prvom liste Petrovom (3,15): • „Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet,“
• Poznať Ježišovo učenie - to nie je iba záležitosť teoretického poznania a pochopenia, ale, ako to sám Ježiš zdôrazňuje, je to vec osobného vyskúšania. • Poznať a vyskúšať vo svojom živote jednotlivé body Ježišovho učenia - to je cesta k skutočnému pochopeniu. • Pán Ježiš povedal na túto tému slová: • Kto bude chcieť plniť vôľu Otcovu, ten spozná, či toto učenie je od Boha alebo či ja hovorím sám od seba (Jn 7,17). • Toto je mimoriadne závažná veta. • Je v nej vyjadrené niekoľko dôležitých myšlienok. • O správnosti a dôležitosti jednotlivých výrokov Ježišovho učenia sa človek presvedčí najlepšie tak, že ich sám vyskúša v živote. • Dlhé argumentovanie a debaty ešte nemusia viesť k jednoznačnému presvedčeniu a istote. • Ale kto jednotlivé body Ježišovho učenia postupne sám vyskúša vo svojej životnej praxi, ten objaví ich pravdivosť a opodstatnenosť, a pevne si ich osvojí ako podstatnú súčasť svojich životných pravidiel.
• Osobné vyskúšanie Ježišových životných zásad má okrem toho veľký význam pri odovzdávaní Ježišovho učenia iným ľuďom. • Je veľký rozdiel medzi tým, či niečo hovoríme len na základe toho, čo sme sa naučili, • alebo na základe toho, že sme to aj sami vyskúšali. • Preto Ježiš v prečítanej vete - texte kázne – hovorí a zdôrazňuje: Učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. • Na základe vlastnej skúsenosti vie človek hovoriť celkom inak, ako keď iba opakuje naučené. • A tak z toho vyplýva ďalšia kontrolná otázka na našu adresu. • Musíme sa pýtať nielen, či poznáme všetky alebo väčšinu bodov Ježišovho učenia, • ale aj, či sme už mnohé body jeho učenia vyskúšali vo svojom živote. • Toto nevyhnutne patrí k učeniu sa Ježišovým myšlienkam. • Lebo jeho slová nie sú iba teoretickou náukou, ale sú to slová života aj v tom zmysle, že už tu na zemi môžu tvoriť nový život.
• Uplatňovať vždy viac a viac bodov Ježišovho učenia v našom živote potrebujeme nielen preto, aby sme vedeli druhých presvedčivo informovať o zmysluplnosti Ježišových životných pravidiel, • ale aj preto, aby druhí na našom živote videli, ako vyzerá v praxi uplatňovanie Ježišových zásad. • Nejde pritom o umelé, násilné predvádzanie života podľa Ježišových pravidiel, • ale o spôsob života, ktorý ako samozrejmosť vyplýva z vnútorného pochopenia a osvojenia si Ježišovho učenia. • Dnešný svet je presýtený slovami; • osloviť ho môže predovšetkým praktický kresťanský život, pri ktorom vidno, že nie je hraný, ale že prirodzene vyplýva z vnútorného presvedčenia. • Opravdivý kresťanský život, život podľa Ježišovho učenia, má v dnešnom svete funkciu misie. • Preto môžeme povedať, že praktický kresťanský život patrí ako nevyhnutná súčasť k plneniu Ježišovho poverenia: „Učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ • Ak sa rozhodneme pre túto cestu, privedie nás to k plnosti života.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.