V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Príslovia 1, 7

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou. (Príslovia 1, 7)

V biblickej Knihe Prísloví nachádza sa mnoho výchovných skúseností a pravidiel. • Sú tam výroky adresované rodičom a výroky adresované deťom. • Pozorným čítaním tejto knihy môžu aj rodičia aj deti získať mnoho užitočného. • Vrcholným výrokom tejto knihy sú práve prečítané slová: „Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.“ • Pretože hebrejské pojmy použité v pôvodnom biblickom texte majú bohatší význam, musíme na vyjadrenie celého obsahu nášho dnešného textu použiť viac viet. • Okrem uvedeného prekladu je v príslušnej pôvodnej vete vyjadrené ešte toto: • Bázeň pred Hospodinom je základom, fundamentom poznania. • Bázeň pred Hospodinom je najdôležitejšou vecou zo všetkého poznania. • Bázeň pred Hospodinom je najdôležitejšou vecou pri tvorbe charakteru, pri tvorbe osobnosti.
• Chceme, aby naše deti boli charaktery, • chceme, aby z nich vyrástli osobnosti. • Od samého malička by sme im preto mali vštepovať do sŕdc bázeň pred Hospodinom. • Bázňou pred Hospodinom by mal byť určovaný, formovaný celý náš rodinný život. • Bázeň pred Hospodinom by mala dávať pečať našim modlitbám v rodine a všetkým ostatným prejavom pobožnosti. • Naše rodiny by sa opäť mali stať miestom, kde sa intenzívne pestuje bázeň pred Hospodinom. • Kvôli vzrastaniu v bázni pred Hospodinom mali by sme posielať svoje deti na detské služby Božie alebo chodiť spolu s nimi do kostola. • Kvôli pestovaniu bázne pred Hospodinom v srdciach našich detí mali by sme využiť možnosť konfirmačnej prípravy v cirkevnom zbore a náboženskej výučby v školách. • My všetci, rodičia, starí rodičia, krstní rodičia, mali by sme žiť v bázni pred Hospodinom, • aby deti mali pred sebou názorný príklad toho, ako taký život vyzerá nielen vo sviatočné dni, ale aj vo všedných situáciách. • Pre všetkých kresťanských rodičov je výchova detí v bázni pred Hospodinom nevyhnutnou povinnosťou a zodpovednosťou.
• Slovo „bázeň“ súvisí so slovesom báť sa. • Toto osobitné slovo „bázeň“ je potrebné na to, aby sme bázeň odlíšili od iných strachov. • Strach máme pred nepriateľom a pred všetkým, čo je voči nám nepriateľské. • Ale Pán Boh nie je náš nepriateľ, on je náš milujúci Otec. • Pravdaže, jeho láska nie je slabošská, ako neraz býva naša rodičovská láska. • Jeho láska k nám je spojená s jeho jedinečnou múdrosťou, a touto múdrosťou je jeho láska preniknutá. • On vo svojej múdrosti vie, čo je pre nás najlepšie a svojou láskou nás vedie týmto smerom. • Preto jeho láska nadobúda neraz formu prísnej výchovy, prísnej disciplíny. • Bázeň pred Hospodinom je postoj zvrchovanej úcty a rešpektu pred nekonečne láskavým a súčasne nekonečne múdrym Pánom Bohom. • Majstrovsky to vyjadril Martin Luther vo vysvetlení Božích prikázaní: • Máme sa Pána Boha nado všetky veci báť, jeho milovať a v neho samého dúfať.“
• Bázeň pred Hospodinom sa musí prejaviť v rešpektovaní jeho svätej vôle, jeho svätých prikázaní. • Dieťa si už z rodičovského domu má odniesť základné etické poznatky a etické postoje. • Desať Božích prikázaní, • ďalej suma zákona, ako ju za najvyššie prikázanie vyzdvihol Pán Ježiš, • ďalšie vyjadrenia Božej vôle – • tým všetkým by sme mali svoje deti vystrojiť už veľmi skoro. • Ide aj o to, aby sa tieto formulácie naučili spamäti, • ale najmä o to, aby v konkrétnych situáciách vedeli, ako sa majú podľa nich rozhodnúť, aké stanovisko majú zaujať, ako majú reagovať.
• V tej istej kapitole, z ktorej je náš text, hovorí sa o nebezpečenstve zvádzania a zlého príkladu. • Vieme dobre, aké nebezpečenstvá hrozia našim deťom zo strany zlých kamarátov. • Ako obstoja naše deti, keď ich v situácii mimo nášho zorného poľa priťahuje zlý príklad, zvádzanie a prehováranie zo strany zlých kamarátov, donucujúci výsmech a podobne? • Dajú sa prehovoriť? • Alebo budú mať dosť poznania, vnútorných zábran a vnútornej sily, aby odmietli to, čo je zlé? • Albert Schweitzer spomína jeden príbeh zo svojho detstva. • V nedeľu ráno sa vybrala skupina chlapcov - on medzi nimi - do poľa strieľať vtáčky. • Keď sa však ozvalo ranné zvonenie, prebudilo sa v ňom svedomie, prekonal falošnú solidaritu s kamarátmi, vyplašil vtáčky z kríkov a tak ich zachránil, a sám utiekol od svojich kamarátov. • Len ak budú naše deti nosiť vo svojom srdci bázeň pred Hospodinom, • ak jej podrobia a podľa nej budú hodnotiť všetko ostatné, • len tak si budú môcť zachovať pevný postoj. • Ten Schweitzerov príklad nám môže pripadať ako celkom nenápadný. • Ale v skutočnosti práve vtedy, keď TO urobil, priložil jeden dôležitý kameň na stavbu svojej duchovnej osobnosti. • Takto, mnohými podobnými rozhodnutiami, keď treba, aj odmietnutiami, by mali rásť aj naše deti v pevné, priamočiare osobnosti.
• Bázeň pred Hospodinom je princíp slobody. • Kto nosí v srdci bázeň pred Hospodinom a uplatňuje ju vo všetkých situáciách, • stáva sa slobodným a vždy viac upevňuje svoju slobodu. • Je toľko ľudí vo svete, ktorí by chceli nami manipulovať a použiť nás pre svoje ciele. • Bázeň pred Hospodinom nám umožňuje všetko jasne vidieť a hodnotiť a slobodne sa rozhodnúť. • Čím viac takýchto slobodných rozhodnutí zo stanoviska bázne pred Hospodinom, tým slobodnejšími sa stávame vo svojej podstate. • To platí vo vysokej miere aj o našich deťoch. • Treba im ukázať naším vlastným príkladom, ako nás bázeň pred Hospodinom vedie k vždy novým a novým aktom slobody. • Pomôcť im pri rozhodovaní vo vážnych záležitostiach, aby sa vždy rozhodovali zo stanoviska bázne pred Hospodinom. • Či môže byť väčšia radosť pre rodiča, ako keď vidí, že sa jeho dieťa stáva pokojnou, rozumnou, slobodnou, vyváženou bytosťou? • Bytosťou, ktorá ostáva sama sebou, nech by vonkajšie vetry akokoľvek menili svoj smer?
• Byť slobodný neznamená, že si človek môže robiť, čo chce, čo mu momentálne napadne, čo mu chutí, čo sa mu zdá príjemné. • Pri takomto bezbrehom chápaní slobody sa do ľudského srdca vtierajú, natískajú všelijaké démonské myšlienky a sily. • Vandali, ktorých stopy vidíme na uliciach, v dopravných prostriedkoch a inde, si myslia, že sú slobodní ľudia, keď sa môžu takto anonymne zviditeľňovať a ignorovať všetky normy slušného správania. • Takisto tí, čo fetujú a oddávajú sa drogám, alkoholizmu, si môžu navrávať, že sú slobodní, keďže ignorujú všetky zásady zdravej životosprávy. • Aj tí, čo vymýšľajú a realizujú podvody veľkých a obrovských rozmerov, si myslia, že sú slobodní, keďže sa domnievajú, že sú povznesení nad všetky zásady práva a spravodlivosti, • a keď dávajú najavo, že všetci, ktorých svojimi podvodmi okrádajú alebo aj ožobračujú, sú im načisto ľahostajní a môžu im byť ukradnutí. • Ale všetci títo domnele slobodní ľudia sú v skutočnosti úbohí otroci diabolských, démonských síl, hoci o tom nevedia. • Sú diabolskými nástrojmi šírenia zla okolo seba, • a ich koniec je sebazáhuba, autodeštrukcia. • Lebo to je tragická zákonitosť zla: Koho diabol použije na šírenie zla, toho nakoniec zahubí. • Démonská moc drží týchto ľudí v nevedomosti – inak by ich nemohla používať. • A keď sa im nakoniec otvoria oči, bude už neskoro. • Citované slová z Knihy prísloví okrem zdôraznenia veľkého významu bázne pred Hospodinom obsahujú aj varovanie: „Blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou.“ • Aj toto varovanie si treba vziať vážne k srdcu.
• Proti nezmyselnému, chaotickému, svojvoľnému, deštruktívnemu chápaniu takzvanej slobody treba povedať, • že skutočná sloboda spočíva v tom, aby človek mal pred očami jasný cieľ svojej cesty, ktorý mu stanovil Hospodin: • aby sa vždy viac a viac stával človekom podľa Božej vôle, podľa Božieho srdca, • aby tento program uskutočňoval, • aby kráčal priamou cestou k tomuto cieľu a prekonával všetky prekážky na tejto ceste. • Toto je sloboda. • Bázeň pred Hospodinom je nevyhnutný postoj na ceste k nej.
• Bázeň pred Hospodinom ukáže našim deťom, ako majú použiť poznanie, ktoré získavajú svojím vzdelávaním. • Dnes je ohromná záplava informácií, poznatkov. • Dnešné deti majú neporovnateľne viac rozličných poznatkov, ako sme mohli mať my vo svojom detstve. • Za týchto okolností by sme náš text mohli aktualizovať takto: • Aj uprostred záplavy poznatkov a informácií je najdôležitejšou vecou bázeň pred Hospodinom. • Záplava poznatkov a informácií je dvojznačná vec. • Poznatky môžu byť predsa použité aj na dobro, na požehnanie, ale rovnako môžu byť použité na zlo, na ničenie. • Čím viac poznatkov, tým väčšia možnosť ich požehnaného, tvorivého, pomáhajúceho použitia, • ale súčasne tým väčšia možnosť ničivého, škodlivého použitia. • Je veľmi žiaduce, aby súbežne so vzrastaním poznania rástla aj etická zodpovednosť. • V skutočnosti je tu hrozivá nesúmernosť. • Vedecké a technické poznanie rastie rýchlym tempom, • ale etické vedomie a svedomie nerastie, naopak, neraz máme dojem, že upadá. • To znamená, že hrozba deštrukcie, ničenia sa zväčšuje. • Za týchto okolností je objavenie bázne pred Hospodinom a osvojenie si bázne pred Hospodinom otázkou bytia či nebytia – aj jednotlivca aj spoločnosti. • S obavami sa pýtame, kedy si spoločnosť ako celok uvedomí túto vážnosť situácie, • kedy pochopí, že oživenie bázne pred Hospodinom v srdciach mnohých ľudí potrebuje na svoju záchranu. • A tak nielen v záujme osobného rastu našich detí treba ich viesť k bázni pred Hospodinom, • ale aj preto, aby naše deti, keď vyrastú, vniesli do spoločnosti etickú zodpovednosť ako protiváhu neetickej nezodpovednosti a chaosu.
• Ponechať deti bez náboženskej výchovy, neviesť ich k bázni pred Hospodinom – to sa nám môže zdať pohodlné. • Ale následky sú hrozné. • Systematické odbúravanie bázne pred Hospodinom v desaťročiach agresívneho ateizmu v školách a celom výchovnom procese prinieslo veľmi zlé ovocie. • Ale veľká zodpovednosť je aj na rodinách, ktoré vo veľmi veľkej miere zlyhali. • Tým viac by sme si mali teraz uvedomiť, čo je našou povinnosťou pri náboženskej a mravnej výchove našich detí. • Mali by sme urobiť všetko, aby sa naše rodiny stali výrazne kresťanskými rodinami. • Bázeň pred Hospodinom by nás mala viesť k zodpovednosti za výchovu detí, • bázeň pred Hospodinom by mala byť hlavným princípom tejto výchovy.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.