V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

9. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Matúša 4, 12 - 17

Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley. • Opustil Nazaret a prešiel bývať do Kafarnaumu, prímorského mesta v krajoch zebulonských a neftalimských, • aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša: • Kraj zebulonský a neftalimský na ceste k moru, za Jordánom, pohanská Galilea, • ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo. • Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. (Evanjelium podľa Matúša 4, 12 - 17)

Každé zo štyroch evanjelií má určitú osobitnú charakteristickú črtu. • Pre Evanjelium podľa Matúša, z ktorého je dnešný text, je charakteristické, že uvádza veľké množstvo citátov zo Starej zmluvy. • Nebolo to nejaké mechanické kopenie citátov, ale evanjelista tým sledoval jeden veľmi jasný cieľ: • Usiloval sa ukázať, že starozmluvné predpovede o mesiášovi sa splnili v živote a diele Ježiša Krista. • Pre čitateľov Biblie by bolo veľmi zaujímavé prečítať si raz Evanjelium podľa Matúša z tohto hľadiska: • Všimnúť si, kde všade sa evanjelista odvoláva na starozmluvné predpovede. • Takých miest je v evanjeliu okolo štyridsať. • Pisateľ evanjelia musel veľmi dobre poznať Starú zmluvu. • Dal si veľkú prácu, keď pri jednotlivých udalostiach zo života Ježiša Krista zisťoval, ktorá starozmluvná predpoveď sa splnila tou či onou udalosťou v živote Pána Ježiša. • Cieľ tohto veľkého podujatia je jasný: • Usiloval sa veriacim Židom dokázať, že Ježiš Nazaretský je zasľúbený Mesiáš, ktorého židovský národ túžobne očakával od stáročí, • a tak ich pozvať k viere v neho.
• V rámci takéhoto veľkolepého citovania Starej zmluvy nám treba vidieť aj prečítaný text. • Ježiš sa presťahoval z jedného mesta do druhého, z Nazareta do Kafarnaumu, ktoré sa nachádza pri Galilejskom jazere. • Presťahovanie nie je nijaká zvláštna udalosť, • ale pisateľ evanjelia videl v nej splnenie prorockej predpovede, ktorá sa nachádza u Izaiáša, • a podľa ktorej do tejto pohanskej oblasti príde svetlo. • Vo ôsmom storočí pred narodením Pána Ježiša bola väčšina židovských obyvateľov z tejto oblasti násilne odvlečená do cudziny a na ich miesto prišlo pohanské obyvateľstvo. • Boli to teda ľudia, ktorým chýbalo svetlo Božieho zákona, svetlo poznania pravého Pána Boha. • Tu nejde iba o nedostatok v teoretickom poznaní, ale aj o to, že tento nedostatok má ďalekosiahle negatívne dôsledky pre celé formovanie a vedenie života. • Podľa Izaiášových predpovedí táto pohanská oblasť nie je odsúdená na to, aby donekonečna žila v tme, lebo raz má prísť deň, v ktorom aj sem príde plné svetlo. • Pisateľ Evanjelia podľa Matúša je presvedčený, že práve vtedy, keď sa Ježiš presťahoval do tejto oblasti, sa veľkolepým spôsobom splnila táto krásna predpoveď.
• Svetlo prichádza do pohanskej oblasti. • Tým je vyjadrená dôležitá myšlienka. • Svetlo, ktoré prišlo v Ježišovi Kristovi, nemá ostať obmedzené iba na oblasť židovského národa, ktorý má v dejinách spásy osobitné miesto, • ale určené je aj všetkým ostatným. • Lebo všetci ľudia sú Božie deti a všetci toto svetlo nevyhnutne potrebujú.
• A tak sú v tomto texte náznakovo vyjadrené dve veľké myšlienky, ktoré by sme si mali jasne formulovať, • aby sme si ich s plným pochopením osvojili, • aby sa ony zmocnili našich sŕdc, • aby nás duchovne obohatili, • aby nám pomohli plnšie pochopiť, aký veľký význam má vstup Pána Ježiša Krista do sveta • a aký prevratný a tvorivý význam má jeho vstup do života každého jedného človeka. • Tieto myšlienky by sme mohli formulovať takto: • Kde prichádza Ježiš Kristus, tam prichádza skutočné, opravdivé svetlo večnosti. • Toto svetlo večnosti ponúka Ježiš Kristus bez výnimky každému človeku, • nech by pochádzal z akéhokoľvek prostredia, • nech by mal za sebou akúkoľvek minulosť, • nech by sa nachádzal v akomkoľvek položení. • Pre nás, dnešných ľudí to platí v plnej miere takisto ako pre ľudí, o ktorých sa hovorí v prečítanom texte.
• Nemôžeme urobiť ostrú hranicu medzi tými, ktorí toto svetlo potrebujú a tými, ktorí ho nepotrebujú. • Potrebujú ho totiž všetci, ktorí žijú v pohanskej tme akéhokoľvek stupňa. • Táto hranica rozhodne nie je totožná s hranicou medzi tými, ktorí sú formálnymi členmi kresťanskej cirkvi, a ktorí nimi nie sú. • Lebo pohanská tma existuje nielen v oblasti takzvaného sveta, ale pohanská tma existuje aj v kresťanskej cirkvi. • Je síce pravda, že mnoho z toho svetla, ktoré priniesol Pán Ježiš Kristus, v kresťanskej cirkvi svieti, • ale určite by sa nikto neodvážil povedať, že všetko, čo je v cirkvi, je svetlo. • Naopak, pohanská tma, ktorá sa nachádza v jestvujúcej cirkvi, nás nepríjemne a bolestne zraňuje. • Veľký problém je však s odhalením tmy, s uvedomením si, kde sa tá tma nachádza. • Odhaliť tmu na druhom dokážeme ľahko, v tom sme virtuózi, • ale odhaliť pohanskú tmu na sebe – to nám padne tak strašne ťažko. • Smietku v oku druhého zbadá človek hravo, • ale vo vlastnom oku mu padne ťažko zbadať aj poleno. • V tejto veci treba prosiť o dar Ducha Svätého, aby sme odhalili svoju vlastnú biedu, • aby sme si uvedomili, v čom všetkom potrebujeme svetlo Ježiša Krista. • Len keď my sami prejdeme cez tento bolestný sebaobjavujúci proces • a keď prijmeme uzdravujúce svetlo Ježiša Krista, • budeme mať predpoklady na to, aby sme aj druhých, ktorí sú v pohanskej tme, upozornili na to jedinečné svetlo, ktoré aj im môže pomôcť.
• Postupne nám treba objavovať, uvedomovať si jednotlivé lúče toho večného svetla, ktoré priniesol Pán Ježiš, ba presnejšie, svetla, ktorým je on sám. • Pri takomto poznávaní, objavovaní pomáha nám predovšetkým Písmo sväté, ale potom aj skúsenosti iných a skúsenosti vlastné. • Chceli by sme teraz uviesť jednotlivé prvky tohto svetla z večnosti. • Nie je možné uviesť naraz všetky, lebo človek ich objavuje prakticky celý život, a i tak ostáva mnoho na ďalšie objavovanie. • Obmedzíme sa len na ich stručné uvedenie, • keďže o každej stránke tohto svetla by bolo možné a aj potrebné povedať samostatnú úvahu.
•• Ježiš Kristus prináša svetlo do tmy nášho strachu a úzkosti. • Ubezpečuje nás, že nad nami bdie mocný a láskavý nebeský Otec, ktorý nás miluje, ktorý sa nás nikdy nevzdá, • z rúk ktorého nás nikto a nič nebude môcť vytrhnúť – ak len my chceme pri ňom zostať. •• Prináša svetlo do tmy našej vnútornej rozorvanosti a ponúka nám Boží pokoj. • Jeho pozdrav „Pokoj vám“, ktorým po svojom vzkriesení pozdravil učeníkov, sa vzťahuje aj na nás. • Jeho ponuka „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam ...“ môže vniesť účinný pokoj do našich sŕdc. •• Prináša svetlo do tmy našich povier a dáva nám možnosť jasnej, radostnej viery. • Povery sú prejavom utajeného strachu pred temnými, démonskými silami. • Ale kto prijme radostné posolstvo o Kristovom totálnom víťazstve nad diablom a všetkým démonským, • kto prijme pre seba ponúkanú účasť na tomto víťazstve, • ten už nemusí a nebude ponižovať všemocného Krista poverčivým strachom pred silami tmy. • Týmto smerom nás vedú Kristove slová: „Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ •• Prináša svetlo do tmy nášho nihilizmu. • Nihilizmus – odvodený od slova „nihil“, nič – je presvedčenie, že nič na svete, nič v živote nemá zmysel, že všetko je bezzmyselné. • Pán Ježiš ukazuje, že všetko, čo človek robí v súlade s Božou vôľou, má zmysel. • Poukazujú na to napríklad jeho slová v podobenstve: „Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána!“ •• Prináša svetlo do tmy nášho sebazbožstvovania, a dáva nám dôležité poznanie, že milovať a ctiť celým srdcom máme Pána Boha. •• Prináša svetlo do tmy nášho sebectva, a vedie nás k tomu, aby sme na druhých ľudí pozerali ako na Božie deti, na svojich bratov a sestry • a aby sme sa v súlade s týmto chápaním voči nim aj správali. •• Prináša svetlo do tmy nášho ponižovania druhých ľudí, a ukazuje, že Pán Boh každého vystrojil ľudskou dôstojnosťou, ktorú treba rešpektovať a brať veľmi vážne. •• Prináša svetlo do tmy našich klamstiev, a vedie nás k tomu, aby sme svoj jazyk nikdy nepoužívali na klamanie, ale aby sme milovali pravdu a aby sme sa jej dôsledne pridŕžali. •• Prináša svetlo do tmy nášho mamonárstva a ukazuje, že existujú ešte omnoho vyššie hodnoty. • Prináša svetlo do tmy našej chorobnej túžby po kariére a ukazuje, že rásť treba predovšetkým v niečom inom. • Ukazuje, že nie je rozhodujúce, čo máme, koľko a aké hmatateľné hodnoty nahromadíme, • ale že rozhodujúce je, čo zo seba urobíme, akú bytosť zo seba vypestujeme, • či sa pod pôsobením Ježiša Krista staneme novým stvorením. •• Prináša svetlo do tmy nášho strachu pred smrťou, a ukazuje, že smrť je udalosť, ktorá má systematické, zmysluplné miesto v Božom vedení ľudského života, • a že sme v rukách Pána Boha, nášho láskavého Otca aj vtedy, keď opúšťame túto časnú formu života, a prechádzame na nový stupeň svojho bytia. •• Cesta objavovania ďalších stránok svetla, ktoré nám Pán Ježiš priniesol a aj dnes ponúka, je nekonečná, a mali by sme na nej kráčať stále dopredu.
• V Evanjeliu podľa Jána sú zapísané slová Pána Ježiša: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ • On hovorí o svetle, ale on je viac, • on prináša svetlo, ale on je viac, • on sám je podľa týchto slov svetlo sveta. • Dáva tým najavo jednu dôležitú vec: • Všetky tie veľké dary, ktoré sme spomenuli, môžeme mať len za predpokladu, že zostávame v tesnom a trvalom spoločenstve s ním. • Život v spoločenstve s Ježišom Kristom je život vo svetle. • Kto raz skutočne skúsi, čo znamená život v tomto svetle, ten už nikdy nebude chcieť klesnúť pod túto úroveň.
• Na konci textu je dôležitý verš, ktorý nesmieme obísť, keď hovoríme o svetle, ktoré sa nám ponúka a ktoré máme prijať. • Je to veta: „Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.“ • Prijatie tohto ponúkaného svetla je spojené s pokáním. • Bez pokánia, bez bolestného sebaskúmania a sebapoznania a trpkej ľútosti toto svetlo nie je možné prijať. • Kto si myslí, že môže obísť pokánie, žije v nebezpečnom sebaklame. • Ale kto je ochotný kráčať cestou pokánia i za cenu šokujúceho sebapoznania, ten pripravuje pôdu svojho srdca na prijatie svetla sveta, Pána Ježiša Krista, • a toto svetlo bude znamenať začiatok celkom novej kapitoly v jeho živote.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.