V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Prvý list Korintským 1, 1 - 3

Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša, a brat Sostenes, • cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, • posväteným v Kristovi Ježišovi, • povolaným svätým • so všetkými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. • Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. (Prvý list Korintským 1, 1 - 3)

Je zaujímavé začítať sa do novozmluvných listov. • Dozvieme sa z nich veľa o živote prvých kresťanských cirkevných zborov, ktoré žili v polovici prvého storočia nášho letopočtu. • Nielen o ich živote, ale aj o ich problémoch, ťažkostiach, vnútorných napätiach. • Lebo okrem mnohých pekných stránok zborového života existovali už v prvých cirkevných zboroch aj problémy a napätia. • Niekedy máme tendenciu idealizovať si život prvých cirkevných zborov, predstavovať si ich a opisovať ich len v pekných, ničím nerušených farbách. • Ale samotná Nová zmluva nás vyvádza z tohto omylu a podáva nám reálny obraz. • Sme za to vďační, lebo tým sa upevňuje a zvyšuje jej vierohodnosť. • A okrem toho tie problémy sú v apoštolských listoch nielen registrované, mapované, opísané, • ale vždy sa hovorí aj o opatreniach na ich riešenie. • To má pochopiteľne veľký význam pre cirkevné zbory vo všetkých dobách. • Lebo v nejednom ohľade môže byť v týchto riešeniach model a metodika riešenia problémov aj v iných dobách, • aj v našej vlastnej situácii.
• Predovšetkým z oblasti Pavlovej misijnej činnosti máme viac takýchto dokumentov. • Prvý list Korintským patrí medzi najzaujímavejšie. • Bez akéhokoľvek prikrášľovania píše tu apoštol o problémoch zboru, o ktorých sa dozvedel, a ktoré ho veľmi trápili, a o riešenie ktorých sa – hoci na diaľku, pomocou listu – usiloval.
• Zaujímavé je všimnúť si nielen problémy, nielen ich riešenie v jednotlivých konkrétnych prípadoch, • ale poznať aj zásady, princípy, zo stanoviska ktorých k riešeniu pristupoval. • Pri riešení problémov vždy nejakým spôsobom uplatňuje zásadné náboženské, teologické stanovisko. • V tom sa prejavuje veľkosť jeho osobnosti. • Kto je skutočne veľkou osobnosťou, pristupuje k riešeniu problémov nie z nejakého momentálne zdanlivo výhodného stanoviska, • ale vždy z jedného a toho istého zásadného, principiálneho stanoviska.• Zo zásadného stanoviska kresťanskej viery pristupuje Pavel k riešeniu väčších i menších problémov. • Zdôrazniť treba, že pritom nejde o povrchný náboženský náter, • že nejde u neho o primitívnu náboženskú terminológiu a frazeológiu, • ale o jasné poznanie náboženských princípov a o ich dôsledné uplatňovanie. • Tento model apoštolovho prístupu by mal kresťanov vo všetkých dobách, aj nás dnes, priviesť k tomu, aby sme sa usilovali formulovať si zásadné kresťanské stanovisko, • z ktorého by sme potom mohli vychádzať pri riešení aj svojich osobných, individuálnych problémov, • aj pri riešení problémov v cirkevnom zbore a v cirkvi. • Niektoré podstatné veci tohto východiskového kresťanského stanoviska vyplývajú už z úvodných slov listu, ktoré sme prečítali ako biblický text kázne. • Všimneme si ich podrobnejšie.
• Zo zásadného stanoviska pristupuje Pavel už k tomu, čo v listoch inak býva neraz formalitou. • V antických listoch bolo zvykom, že pisateľ listu uviedol najprv svoje meno, aby adresát vedel hneď, s kým má do činenia. • Tohto modelu starovekých listov sa pridŕža aj Pavel. • Ale všimnime si dobre formuláciu, ktorá sa nachádza v našom texte na samom začiatku Prvého listu Korintským: • „Pavel z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša“. • To nás trocha prekvapuje. • Veď nepíše neznámym ľuďom, ktorým by sa musel takto podrobne predstavovať. • Korintskí kresťania Pavla už dobre poznali, keďže okolo poldruha roka pôsobil v ich meste. • Predsa však pri uvedení svojho mena zdôrazňuje, že sa apoštolom stal nie náhodou, ale že je ním v súlade s Božou vôľou, • a že sa apoštolom stal nie z vlastnej iniciatívy, ale že ho do tejto služby povolal Ježiš Kristus. • Túto istotu na celý svoj život získal pri svojom jedinečnom stretnutí so vzkrieseným Pánom pri Damasku.
• Prečo to apoštol tak veľmi zdôrazňuje? • Je s tým spojený nejaký zámer? • Áno, a nie je ani také ťažké objaviť ho. • Pretože ho do tejto služby ustanovil Pán, nemohol mlčať, ale musel hovoriť, musel niečo robiť, • keď sa dopočul o rozličných neporiadkoch a nedostatkoch v zbore, ktorý založil • a za ktorý sa cítil zodpovedný, • i keď sa momentálne nachádzal ďaleko od neho. • Nemôže mlčať, lebo cíti zodpovednosť pred tým, ktorý ho do tejto služby postavil.
• Poukázaním na to, že ho do apoštolskej služby ustanovil Ježiš Kristus, naznačuje súčasne svoju autoritu. • Dáva tým najavo, že jeho list obsahuje nie nezáväzné mienky k rozličným problémom, • ale že hovorí v mene toho Pána, ktorého pokladá za svoju zvrchovanú autoritu. • Preto členovia korintského cirkevného zboru mali pristupovať so všetkou vážnosťou k čítaniu tohoto listu a k odvodzovaniu záverov z neho. • Ale aj my si musíme povedať, že s takou istou vážnosťou nám treba čítať tento list. • Pocit zodpovednosti pred Pánom Bohom – to je prvý dôležitý bod kresťanského stanoviska, ktoré bude apoštolovi pomáhať pri riešení problémov v korintskom cirkevnom zbore. • Aj nám si treba uvedomiť, aká veľká je naša zodpovednosť pred Pánom Bohom za všetko čo robíme nielen vo svojom osobnom každodennom živote, ale aj v rámci cirkevného zboru.
• Komu je tento list adresovaný? • Doslova čítame toto: „cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým“. • Aj z týchto slov, ktoré sú vlastne teologicky rozšírenou adresou, sa dajú vyčítať dôležité veci o zásadnom kresťanskom stanovisku. • Najprv si všimneme, že apoštol nazýva korintských kresťanov „svätými“. • To je niečo, čo nás musí veľmi prekvapiť. • Veď práve z tohto listu vidno veľmi jasne, že títo ľudia mali mnoho nedostatkov, a boli veľmi ďaleko od mravnej a náboženskej dokonalosti. • Ako je možné, že ich Pavel označuje – a to nielen na tomto mieste, ale v tomto liste viackrát – slovom „svätí“, • a čo týmto slovom v tejto súvislosti vlastne rozumie?
• K odpovedi sa priblížime, keď sa zamyslíme, čo je presným obsahom slova „svätý“ v Biblii. • Ako „sväté“ sa v Biblii označuje to, čo je v osobitnom, výlučnom, exkluzívnom zmysle určené pre Pána Bohu, na službu Bohu. • Ako sväté označovali veci, nádoby, budovy, ktoré boli určené výlučne na službu Bohu. • Podobne možno aj o ľuďoch povedať, že sú svätí, ak sa rozhodnú žiť nie sebe, ale Pánu Bohu. • Toto ponímanie slova „svätý“ sa odlišuje od bežného ponímania tohto slova. • V zmysle takto chápaného slova „svätý“ sme podľa Novej zmluvy aj my svätí, to znamená určení na službu Pánu Bohu, • a to nielen v sviatočných oblastiach a sviatočných obdobiach, • ale rovnako aj v našom každodennom, sekulárnom živote. • Takéto chápanie slova „svätý“ rozviedol apoštol podrobne v klasických slovách: • „Nikto z nás nežije sebe a nik sebe neumiera, lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame, a tak či žijeme a či umierame, Pánovi sme“ (R 14,7-8). • Mala by sa nás zmocniť aj určitá posvätná bázeň, keď si uvedomíme, že sme vlastne aj my takto oddelení, aby sme patrili výlučne Pánu Bohu, • a to so všetkými dôsledkami, ktoré vyplývajú z tejto životnej orientácie. • Pri riešení problémov, ktoré sa objavili v korintskom cirkevnom zbore, si majú všetci členovia zboru uvedomiť, že ich nesmú riešiť zo sebeckého stanoviska, • ale na základe poznania a presvedčenia, že svoj život majú dať k dispozícii Pánu Bohu, jeho zámerom, plánom a cieľom. • To platí dnes rovnako ako vtedy.
• Súčasne si uvedomujeme, aké je dôležité mať vyhranenú, jasnú koncepciu seba samého, jasnú predstavu o tom, kto sme. • Dnes sa mnoho hovorí o identite, • o tom, že si človek má uvedomiť, že si spoločenstvo má uvedomiť, čo je a čo má byť jeho najcharakteristickejšia podstata. • Aj pre kresťana je veľmi dôležité, aby si uvedomil svoju totožnosť, identitu, aby si jasne uvedomil, kto je a čo má byť. • Len ak človek má jasnú, vyhranenú, jednoznačnú koncepciu seba samého, dokáže sa správne rozhodovať v najrozličnejších situáciách a najrozličnejších problémoch, pred ktoré ho postaví život. • Kto nemá jasnú sebakoncepciu, ten bude tápať, • a život takého človeka bude mať mnoho chaotických prvkov. • Biblia nám veľmi pomáha vybudovať si správnu predstavu o našej identite, • pomáha nám poznať a uvedomiť si, kto to kresťan vlastne je, aké sú, aké majú byť jeho charakteristické vlastnosti. • Slovo „svätý“ je dôležitou súčasťou koncepcie kresťanského človeka. • Na iných miestach Biblie nájdeme ďalšie dôležité súčasti toho, čo môžeme pomenovať kresťanskou identitou. • Len je potrebné usilovne hľadať a poskladať tieto mozaikové prvky do jedného jednotného celku. • Keby sme si dali tú námahu, videli by sme, že by sa mnoho vecí v našom živote vyjasnilo, získali by sme mnoho vnútorného pokoja.
• Adresa sa začína slovami: „cirkevnému zboru Božiemu v Korinte“. • My rozlišujeme slovo „cirkev“ a „cirkevný zbor“. • V Novej zmluve sa takéto rozlišovanie nenachádza. • Aj „cirkev“ aj „cirkevný zbor“ sa označuje jedným slovom, po grécky „ekklésia“, to znamená „cirkev“. • Tým je vyjadrená jedna dôležitá vec: cirkevný zbor je súčasťou cirkvi na celom svete. • Zdôraznené je to aj slovami, ktoré apoštol dokladá: „so všetkými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás“. • Pavel chce korintským kresťanom pripomenúť, že nie sú sami na svete, ale žijú vo svetovom spoločenstve tých, ktorí veria v Trojjediného Pána Boha, • vo svetovom spoločenstve tých, ktorí uznávajú a vyznávajú Ježiša Krista ako Pána. • Týmto vedomím sa veľmi zväčšuje radosť z kresťanskej existencie • a zároveň sa zvyšuje vedomie zodpovednosti za to, aby sme aj ako jednotlivci aj ako spoločenstvo cirkevného zboru žili tak, aby sme boli dôstojnými reprezentantmi toho celosvetového spoločenstva.
• Zo stanoviska dôležitých myšlienok, ktoré sa dajú rozviesť zo začiatočných slov jedného apoštolského listu, treba nám formovať svoj kresťanský život a riešiť aj problémy, do ktorých sa dostávame. • Božia milosť a Boží pokoj je pritom nevyhnutnou pomocou.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.