V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

6. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Marka 6, 17 - 29

Herodes totiž dal zlapať Jána a v putách uvrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu, • a Ján bol povedal Herodesovi: Nie ti je dovolené žiť so ženou bratovou. • Preto Herodias zanevrela na neho a chcela ho zabiť, ale nemohla, • lebo Herodes sa bál Jána, vediac, že je spravodlivý a svätý; a dal ho strážiť. • Keď ho počúval, bol mnoho razy v rozpakoch, a jednako rád ho počúval. • Prišiel však vhodný deň, keď Herodes svojim hodnostárom a vysokým dôstojníkom a popredným Galilejcom vystrojil hostinu na svoje narodeniny. • Vtedy vstúpila dcéra onej Herodiady, tancovala a zaľúbila sa Herodesovi a jeho spoluhodovníkom. • Kráľ povedal dievčaťu: Zažiadaj si odo mňa, čo len chceš, a dám ti; • aj sa jej zaprisahal: Čo si len zažiadaš, dám ti, až do polovice svojho kráľovstva. • Ona vyšla a spýtala sa matky: Čo si žiadať? • Odvetila jej: Hlavu Jána Krstiteľa. • Hneď sa poponáhľala ku kráľovi a predniesla mu svoju žiadosť: • Chcem, aby si mi dal hneď na mise hlavu Jána Krstiteľa. • Kráľ sa veľmi zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spoluhodovníkom nechcel jej odrieknuť. • Kráľ teda ihneď poslal kata s rozkazom priniesť hlavu Jánovu. • Ten odišiel, sťal ho vo väzení, • priniesol jeho hlavu na mise a odovzdal ju dievčaťu, dievča ju dalo zas matke. • Keď to počuli Jánovi učeníci, prišli, vzali jeho mŕtvolu a vložili do hrobu. (Evanjelium podľa Marka 6, 17 - 29)

Pri čítaní tohto príbehu o smrti Jána Krstiteľa nám najprv napadne, že je napísaný ako vecný, takmer suchý referát. • Nenájdeme v ňom ani slovo hodnotenia, ani slovo rozhorčenia, emócií. • Ale z celkového kontextu evanjelia nám je celkom jasné, aké stanovisko k tejto udalosti zaujímal evanjelista. • Z Ježišovho posolstva a z celej súvislosti Biblie vyplýva celkom jednoznačne, ako treba hodnotiť jednotlivých ľudí, ktorí sa objavujú v tomto texte. • Biblické hodnotenie je v príkrom protiklade k bežnému, povrchnému hodnoteniu. • Aj my si musíme veľmi dobre uvedomiť tento rozdiel. • S povrchným hodnotením vecí, javov, ľudí sa aj my často stretávame. • Ba neraz sme sami náklonní pridať sa – tak trochu bezmyšlienkovito, k hodnoteniu ľudí tým povrchným spôsobom. • Prečítaný text a jeho široký biblický kontext by mal vniesť zásadne nový smer do nášho myslenia a hodnotenia.
• Povrchné hodnotenie spočíva v tom, že sa vysoko cení krása, bohatstvo, moc, kariéra, spoločenské postavenie, všeobecná obľúbenosť, popularita. • Podľa týchto meradiel dosiahli vysokú, závideniahodnú úroveň Herodes, jeho žena Herodias, jej dcéra Salome. • Podľa toho istého spôsobu hodnotenia bol Ján Krstiteľ na samom dne, na samom spodku.
• Ale keď človeka hodnotí Pán Boh, pozerá nie na povrchné veci, ktoré človeka obklopujú, ale na vnútornú bytosť, na vnútorný, duchovný a mravný obsah človeka. • Na tento rozdiel poukazujú Hospodinove slová z prorockej knihy Izaiáš: „Ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.“ • Pri Božom, teda pravdivom spôsobe hodnotenia je Ján Krstiteľ veľmi vysoko. • Všimnime si jednotlivé postavy trocha podrobnejšie.
• Herodesova žena Herodias. • Je obklopená bohatstvom, pohodlím. • Má hojnosť a nadbytok všetkého • a nedokáže si ani predstaviť, čo sa jednoduchí, drobní ľudia natrápia, aby si zaistili aspoň existenčné minimum. • Ba táto myšlienka a otázka sa vôbec ani nedostáva do jej zorného poľa. • Je naplnená pomstychtivosťou proti Krstiteľovi, že kritizoval jej terajšie manželstvo s Herodesom. • Nad obsahom a oprávnenosťou Herodesovej kritiky sa ani len nezamyslí. • Čaká len na vhodnú príležitosť, ktorá by jej umožnila pomstu uskutočniť. • Ľudský život a duchovné kvality takého človeka ako je Ján Krstiteľ – to v jej očiach nemá ani najmenšiu cenu. • Je to chladná, bezcitná žena, sústredená iba na seba. • O mravnej výchove a zodpovednosti za mravnú výchovu nemá ani poňatia, • veď radí a prikazuje svojej dcére, aby si žiadala od Herodesa hlavu Jána Krstiteľa na mise. • Vychováva z nej takú istú bezcitnú beštiu, ako je ona sama. • Mohli by sme vari túto Herodiadu obdivovať pre jej bohatstvo a pohodlie? • Máme jej to azda závidieť? • Ako by sme mohli? • Veď napriek svojmu bohatstvu a pohodliu, • napriek parádnym šatám, do ktorých sa oblieka, • napriek skvelým hostinám, ktoré usporiada a na ktorých sa zúčastňuje – • napriek všetkému tomu patrí táto žena medzi tú najspodnejšiu spodinu. • To isté platí o všetkých ľuďoch jej typu vo všetkých dobách, to platí aj dnes. • Už nikdy by sme sa nemali dať pri hodnotení ľudí pomýliť vonkajším leskom a pohodlím, • naopak, mali by sme sa naučiť hodnotiť každého, seba aj druhých, prísne podľa biblických zásad. • Vychádza pritom niečo celkom iné, než na čo sme zvyknutí.
• Dcéra Herodiady, Salome. • Zrejme to bolo veľmi pekné dievča. • Na Herodesových narodeninách tancovala pred takzvanou vznešenou spoločnosťou. • Zožala všeobecný obdiv, páčila sa všetkým. • Herodes bol nadšený. • Bola opojená svojou krásou, bola opojená úspechom. • Využila Herodesov sľub a svojej matke sa dala naviesť, aby si žiadala hlavu Jána Krstiteľa. • A tak máme pred sebou tú hroznú kombináciu: • Na jednej strane vonkajšia krása, od ktorej človek nemôže odtrhnúť oči, • na druhej strane v jednej a tej istej bytosti nielen vnútorná prázdnota, ale aj hrozná bezcitnosť, od ktorej je človeku na omdletie. • Krásna prázdna bábika. • Pre nejedného je telesná krása riskantná v tom zmysle, že si taký človek povie: • Na spoločenský úspech mi moja krása stačí, nemusím sa usilovať o duchovné, etické bohatstvo. • Ale v skutočnosti ideálne by bolo, keby vonkajšia krása bola odzrkadlením vnútornej krásy. • Preto ten, kto je obdarený telesnou krásou, by mal – ako každý človek – usilovne pracovať na sebe, na budovaní svojej vnútorne bohatej osobnosti. • Budeme vari obdivovať túto krásnu a súčasne prázdnu dcéru Herodiady? • Budeme vari obdivovať množstvo tých, ktoré sa jej i dnes v tej kombinácii vonkajšej krásy a vnútornej prázdnoty a bezcitnosti podobajú? • Len ten, kto je sám prázdny, dokáže sa opájať vonkajšou krásou, s ktorou nie je spojený ušľachtilý vnútorný obsah. • Kam zaradíme Salome, túto krásavicu, ktorá dokázala žiadať si bez minutia oka hlavu Jána Krstiteľa na mise? • Aj ju musíme zaradiť medzi tú najspodnejšiu spodinu.
• Herodes. • Má veľkú moc, ale ju používa ohavným spôsobom. • Svoju moc by mal používať na dobro všetkých, ktorých spravuje, na uplatňovanie práva a spravodlivosti. • Ale on ju v tomto prípade stavia do služby osobnej pomsty svojej ženy. • Robí to síce s ľútosťou, ako hovorí náš text, ale pre nerozvážne daný sľub a z ohľadu na pozvaných hostí nechce odmietnuť túto hroznú žiadosť. • Je to rozpoltený človek. • Text hovorí, že rád počúval Jána, i keď ho tento uvádzal do rozpakov, • a že mal pred ním aj určitý rešpekt a strach, lebo si uvedomoval, že Ján je spravodlivý. • Ale tieto dobré prvky nenadobudli v jeho bytosti dominujúce, prevládajúce postavenie. • A tak sa mu stalo to, čo sa stáva mnohým vnútorne nejednotným ľuďom: • stal sa nástrojom, ba skoro hračkou, v rukách bezohľadného človeka, totiž svojej ženy. • Mimochodom môžeme pripomenúť, že o niekoľko rokov neskôr mu táto žena pre svoju neskrotnú ctibažnosť pripravila totálny pád, zbavenie úradu, vyhnanstvo. • Keď sa vrátime k nášmu príbehu, musíme povedať, že tento človek je v dôsledku svojej rozpoltenosti na poľutovanie. • Ale ak ho máme hodnotiť z morálneho hľadiska, neostáva nám iné ako aj jeho zaradiť medzi spodinu, a to preto, že sa dal naviesť na vraždu nevinného. • Pri povrchnom pohľade sa dá obdivovať jeho moc. • Pri hlbokom pohľade neostáva pri tomto čine nijaký dôvod na obdiv.
• Ján Krstiteľ. • Už v priebehu svojho verejného pôsobenia žil tým najskromnejším možným spôsobom. • Potom sa dostal do väzenia, v ktorom živoril. • Kto pozerá na neho povrchným spôsobom, kto ho meria podľa bežne rozšírených meradiel, ten povie o ňom, že je to neúspešný človek. • Veď ako možno hovoriť o úspechu u toho, koho cesta sa končí vo väzení a pod katovou sekerou? • Ale rovnako ako sme pri tých prvých troch prišli k paradoxnému hodnoteniu, • tak k paradoxnému, prekvapivému hodnoteniu prichádzame aj tu, lenže tu s opačným výsledkom. • Napriek všetkému tomu, čo Ján vytrpel, napriek jeho ťažkému údelu, napriek násilnej smrti musíme jeho život hodnotiť veľmi vysoko. • Lebo to bol človek s bohatým, priamym srdcom. • Mal pravdivý, kritický pohľad na všetko, • a mal aj dosť sily, aby kritickú pravdu povedal, a to aj mocnému Herodesovi. • Mohol tušiť, čo ho čaká, ale on aj napriek tomu vzal toto riziko na seba. • Ostal verný sebe, verný tomu najlepšiemu, čo v ňom bolo, a to až do samého konca. • Stál v Božej službe, a toto Božie poverenie splnil verne až do konca.
• Nezávidíme mu jeho väzenie a násilnú smrť, • ale závidíme mu tú kritickú jasnosť pohľadu, • závidíme mu jeho pevnosť a vytrvalosť. • Závidíme mu, že bol nie rozpoltený ako Herodes, ale jednoliaty, ako vytesaný z jedného kusa kameňa. • Závidíme mu, že na pominuteľné veci tohto sveta, na krásu, moc, bohatstvo, pohodlie, dokázal pozerať z nadhľadu nadradenej, vyššej múdrosti. • Tamtí traja si mysleli, že Krstiteľova životná úroveň je hlboko pod nimi, ale on v skutočnosti bol veľmi vysoko nad nimi.
• O ňom platia slová Ježiša Krista: „Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť.“ • Aj ďalšie Ježišove slová: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho a zachráni.“ • Rovnako jedno z blahoslavenstiev: „Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“
• Tento text by nám mal otvoriť oči, • aby sme si uvedomili, že za predvádzanou mocou, bohatstvom, luxusom, krásou, fyzickou silou sa môže skrývať, a v mnohých prípadoch sa aj skrýva, vnútorná prázdnota alebo dokonca hniloba. • Na druhej strane si nám treba uvedomiť, že pod povrchom, ktorý nie je veľmi príťažlivý, pod životným osudom, ktorý nie je závideniahodný, môže sa skrývať bohaté, čisté, priame srdce. • Pán Boh posudzuje človeka nie podľa vonkajšieho zdania, ale hodnotí jadro jeho bytosti, • a to, ako sa toto jadro prejavuje navonok. • Odlišnosť Božieho hodnotenia od ľudského vyjadril Pán Ježiš v jednom rozhovore s farizejmi veľmi ostro: • „Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom.“ • Takýmto pravdivým spôsobom pozerá Pán Boh na nás, a rovnako pozerá aj na druhých ľudí. • Aj my by sme sa mali usilovať o takéto pravdivé hodnotenie seba a o pravdivé hodnotenie druhých. • Nedá sa to dosiahnuť zo dňa na deň, ale v našom programe duchovného rastu by dosiahnutie takéhoto pravdivého hodnotenia rozhodne malo byť. • Modlitba a živý, intenzívny kontakt s Písmom svätým nám pritom môžu veľmi pomôcť.• Keď sa naučíme takto pozerať na seba, nesmieme sa uspokojiť len so získaním nového poznania, ale takéto poznanie by nás malo viesť k potrebným zmenám pri formovaní nášho života, • lebo získané a prijaté poznanie človeka bezpodmienečne zaväzuje k dôsledkom, ktoré z toho poznania vyplývajú.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.