V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Žalospevy 3, 22 - 33.39 - 41

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; • obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. • Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho. • Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. • Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. • Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. • Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho naloží! • Nech skloní ústa do prachu, azda je ešte nádej. • Nech nastaví líce tomu, kto ho bije, nech sa nasýti potupou. • Lebo Pán nezavrhne naveky; • ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske, • lebo nerád trápi a zarmucuje synov ľudských. ...• Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy? • Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi! • Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach! (Žalospevy 3, 22 - 33.39 - 41)

• Keď príde na nás utrpenie, robíme proti nemu, čo len môžeme. • Neraz sa nám podarí zmierniť ho alebo odstrániť. • Kresťan má právo i povinnosť bojovať proti utrpeniu svojmu i utrpeniu iných. • Nie vždy sa podarí odstrániť všetko utrpenie. • Neraz utrpenie alebo jeho veľká časť ostáva napriek všetkým opatreniam a úsiliu o jeho odstránenie. • A okrem toho, kto netrpí dnes, môže trpieť zajtra. • Taká je naša ľudská situácia. • To si uvedomujeme nie preto, aby sme upadli do paniky, • ale preto, aby sme sa zamysleli nad otázkou, ako sa dá a má utrpenie znášať správnym spôsobom.
• Utrpenie nie je výnimkou, ale skôr pravidlom. • Cez stáročia a cez svetadiely rozprestiera sa veľké spoločenstvo trpiacich. • Tí, ktorí doň patria, zhromažďujú cez generácie určité skúsenosti. • Lebo skúsenosti sa zhromažďujú nielen v pracovnom procese, nielen pri umeleckej tvorbe, pri vedeckom výskume, ale aj v utrpení. • Vo všetkých životných oblastiach treba využívať dobré skúsenosti. • Čerpať z múdrosti iných nie je hanba. • Jednotlivec by musel žiť večnosť, aby sám prišiel na všetko. • Treba sa učiť aj zo skúseností tých, ktorí trpia a trpeli. • Hlavne zo skúseností tých, ktorí svoj kríž dokázali niesť primeraným, dôstojným spôsobom. • Mnohí so svojimi skúsenosťami pomreli. • Iní ich zapísali a odovzdali budúcim pokoleniam. • V Biblii je na túto tému napísané mnoho. • Jóbova kniha je celá venovaná tejto téme, rovnako aj viaceré žalmy. • Aj Žalospevy - Plač Jeremiášov, z ktorého máme dnes text, je dôležitým príspevkom v tomto smere.
• Prečo je dôležité študovať tieto vzory a skúsenosti a všímať si biblické myšlienky na túto tému? • Lebo niesť svoj kríž správnym spôsobom, to nie je samozrejmé. • Človek sa kloní skôr k nižším spôsobom znášania svojho utrpenia. • K dôstojnému neseniu utrpenia sa treba prepracovať, nie čakať, kým to príde samo od seba. • Pri tejto myšlienkovej práci, pri tejto dôležitej a nie ľahkej ceste, nám biblické vzory trpiteľov a biblické myšlienky o utrpení môžu byť veľmi na pomoci.
• Ktoré sú tie nesprávne spôsoby znášania utrpenia? • Jedným z nich je rezignácia a zúfalstvo. • Rezignovať znamená stratiť všetku nádej. • Zatvárať si oči pred každým svetlom budúcnosti. • Povedať si: Pre mňa niet pomoci, o žiadnej pomoci nechcem ani vedieť. • Rezignuje ten, kto pod tlakom utrpenia stratí vieru v Boha, • ten, kto si povie: Mne je už všetko jedno, • ten, kto prestáva vnútorne zápasiť. • Cez takéto postoje môže prechádzať každý, ale dôležitá otázka je, či sú to len krátkodobé, prechodné obdobia, alebo trvalý, dlhodobý postoj. • Dlhodobá, trvalá rezignácia – to je to zlé a nebezpečné. • Ľudia, ktorých nám Biblia predkladá ako vzory trpiteľov, svoj kríž tak neniesli. • I keď mali ťažké bremeno, do hriechu trvalej rezignácie, trvalého zúfalstva neupadli.
• Pri znášaní dlhého a ťažkého utrpenia sa môže stať, že človek cíti nutkanie kritizovať Pána Boha a rúhať sa mu. • Na to navádzala Jóba jeho žena. • Žena, ktorá ho mala morálne podporovať, ho morálne podkopávala. • Jej rada znela: „Ešte sa držíš svojej bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri!“ • Sú ľudia, ktorí si pod bremenom utrpenia osvojili toto heslo. • Utrpenie im bolo príležitosťou ukázať svoj veľký hnev proti Pánu Bohu. • Jób svoju ženu neposlúchol. • Jeho trojnásobné utrpenie patrí medzi najťažšie. • Ťarcha utrpenia sa u neho zvýšila aj tým, že za dlhý čas nepoznal jeho zmysel. • Jeho vnútorné prežívanie utrpenia, búrlivý sled jeho myšlienok – to je v tejto knihe opísané dramatickým spôsobom. • Vo svojich emotívnych úvahách sa dostal až tak ďaleko, že preklial deň svojho narodenia. • Ale posledný tragický krok nikdy neurobil. • Nerúhal sa Bohu, nezlorečil mu. • Ani iní trpitelia, ktorých nám Biblia predstavuje ako vzory, neurobili tento posledný, tragický krok.
• Rezignácia, rúhanie a zlorečenie sú dva zlé spôsoby znášania utrpenia. • Tieto postoje nie sú nijakou pomocou, nevedú k ničomu dobrému, pozitívnemu, naopak, len sťažujú situáciu trpiaceho. • Ľudia, ktorí vo svojom utrpení upadli do rezignácie alebo sa Pánu Bohu rúhali, by mali byť pre nás varovným, odstrašujúcim príkladom. • Existujú aj celkom iné, pozitívne vnútorné prístupy k vlastnému utrpeniu. • Niečo na túto tému hovorí aj prečítaný text zo Žalospevov.
• V utrpení treba za všetkých okolností rátať s Pánom Bohom. • Zachovať si istotu, že on o nás vie, i keď sa nám zdá, že príliš dlho mlčí. • Zachovať si istotu, že z jeho rúk nás nikto a nič nemôžte vytrhnúť, • že od jeho lásky prejavenej v Ježišovi Kristovi nás nemôže odlúčiť ani utrpenie ani smrť. •• V utrpení treba dúfať v Hospodina, hľadať Hospodina, pýtať sa na Hospodina. • To všetko sú výrazy odvodené z nášho textu. •• Človek je vždy odkázaný na Pána Boha. • I keď je zdravý a vodí sa mu dobre. • Ale vtedy človek na to často zabúda. • Zdá sa mu, že všetko šťastie prichádza celkom automaticky. • Keď príde utrpenie, mení sa naraz toto zdanie. • Vtedy si človek môže uvedomiť, ako veľmi je závislý od Pána Boha. • Nie všetci si to v utrpení uvedomia. • Ale tí ľudia, ktorých Biblia predstavuje ako vzory znášania utrpenia, mysleli na to vo svojom kríži. •• Človek by mal vždy dúfať v Hospodina. • Ale v utrpení sa môže naučiť dúfať v neho omnoho silnejšie ako v dobách pokojného a úspešného života. •• Človek by mal vždy hľadať Hospodina a pýtať sa na neho. • Ale ak v šťastí na to zabúda a hľadá radšej množstvo iných vecí, tak v utrpení sa mu hľadanie Hospodina stáva najvyššou nutnosťou. • V utrpení je človek ako pred múrom na konci slepej uličky. • Namyslenosť a pýcha tam stráca svoj zmysel. • Tam skladá človek ruky k modlitbe a volá k tomu, ktorý jediný môže zachrániť.
• V utrpení sa objavujú a silnejú pochybnosti. • Keď Boh dlho mlčí, človek je dohnaný k otázke: Je Boh? • A ak je, počuje ma? • Božie mlčanie môže trvať dlho. • Aj pochybnosti za dlhú dobu môžu zožierať dušu človeka. • Od pochybností vedú dve cesty. • Jedna smeruje k zúfalstvu, druhá k silnejšej viere. • Utrpenie ženie k pochybnostiam. • Ak sa však od nich dostaneme k viere, bude to viera silnejšia ako v dobách šťastia. • Azda je pravdou, že k veľmi silnej viere sa človek môže dostať len cez utrpenie a pochybnosti. • Kto cez utrpenie príde k tomuto cieľu, ten cez utrpenie získa veľké vnútorné bohatstvo. • Nie bohatstvo peňazí, ale bohatstvo vnútornej istoty, hlbokej radosti, pevného pokoja.
• Kto takto znáša utrpenie, ten nevychádza z neho taký, aký do neho vstúpil. • Vychádza ako iný, zmenený človek. • Utrpenie nie je príjemné, ale keď už na nás príde, treba ho niesť tak, aby sme v ňom získali vnútorné bohatstvo, ktoré nám Pán Boh ponúka. • Vtedy sa stávajú skutočnosťou dôležité slová: „Milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro.“
• Náš Spasiteľ Pán Ježiš Kristus chce dať zmysel aj nášmu utrpeniu. • On sám znášal bolesť, sám niesol kríž. • On chce dať silu všetkým trpiacim. • Keď príde na nás utrpenie, treba myslieť na neho. • V šťastí i utrpení on chce byť naším priateľom. • Časová vzdialenosť pre toto priateľstvo nie je prekážkou. • On sám sľúbil: „Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ • Kto v utrpení získa jeho za priateľa, kto prijme jeho ponuku k priateľstvu, ten si môže povedať, že sa v utrpení stal vnútorne bohatším človekom.
• Náš text však hovorí ešte o inom. • „Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy? • Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi! • Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!“ • V utrpení je človek veľmi rýchly kritizovať utrpenie, kritizovať okolnosti, kritizovať Pána Boha. • Ale to nie je tvorivá kritika. • Ak sa od kritiky má čakať niečo pozitívne, tvorivé, musí ju človek namieriť na seba. • Ľudské utrpenie súvisí s hriechom. • Hriech je tajomstvo, z ktorého veľa nepoznáme. • Nevieme uspokojivo odpovedať na otázku, kde sa v človeku berie vždy nová a nová iniciatíva k hriechu. • Nevieme, akým spôsobom tendencia k hriechu prechádza z pokolenia na pokolenie. • Ale i keď problém hriechu a zla je obklopený mnohými tajomstvami, vieme jasne, že hriech existuje a že nás ľudí vedie k utrpeniu. • K plnej ľudskej existencii patrí uvedomiť si aj hrôzu hriechu. • Keď je človek šťastný, málo ho zaujíma táto otázka. • Robí si o sebe lepšie predstavy, než ako zodpovedá skutočnosti. • V utrpení má dosť popudov a aj času uvažovať o hriechu, uvažovať o sebe ako o hriešnom človeku, uvažovať o svojich hriechoch. • Poznať pravdu, i keď nepríjemnú, to je obohatenie života. • Obrátiť svoj kritický pohľad na seba, sledovať stopy hriechu na svojej duši, to tiež patrí k dôstojnému neseniu kríža. • Prosba o odpustenie, vážne rozhodnutie urobiť pokánie, urobiť nový začiatok vo svojom živote – to by mali byť ďalšie kroky pravdivého poznania človeka o sebe.
• Človek nerád znáša utrpenie. • Na prvý pohľad nevidí v ňom zmysel. • Pri mnohých veciach v živote je to tak, že ich zmysel nevidno na začiatku, ale až na konci. • Utrpenie patrí medzi ne. • Zmysel utrpenia nevidí človek na začiatku. • Ale kto ho nesie podľa veľkých vzorov, tomu sa postupne odokrýva zmysel jeho vlastného utrpenia.
• Ďakujeme Pánu Bohu za príklad tých ľudí, ktorí vedeli niesť svoje utrpenie dôstojným spôsobom, a tak nám môžu byť vzorom. • Keď na nás príde utrpenie, mali by sme sa aj my zapojiť do tejto veľkej, rozsiahlej tradície, • aby sme k pekným skúsenostiam minulých vekov pridali svoje skúsenosti, • a tak vlastným príkladom ukázali druhým ľuďom, ako treba niesť kríž kresťanským, dôstojným spôsobom.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.