V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

2. nedeľa po Veľkej noci, Ev. podľa Jána 10, 11 - 18, 27 - 29

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho Otca. ... Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. (Ev. podľa Jána 10, 11 - 18, 27 - 29)

Medzi najznámejšie a najkrajšie žalmy patrí žalm 23: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku...“ V 10. kapitole Evanjelia podľa Jána hovorí Pán Ježiš o sebe ako o dobrom pastierovi. Svoju zachraňujúcu činnosť pripodobnil v podobenstve k činnosti pastiera, ktorý ide hľadať stratenú ovcu. Na mnohých ďalších miestach Biblie sa používa obraz pastiera na názorné opísanie činnosti Hospodina, činnosti Ježiša Krista, činnosti ľudí, ktorí sú zodpovední za druhých. Široká obľúbenosť obrazu dobrého pastiera v Biblii sa dá ľahko vysvetliť. Veľké stáda oviec boli v starom izraelskom spoločenstve dôležitou súčasťou majetku a bohatstva. Stáda oviec sa nemohli pásť samy, potrebovali pastiera, ktorý by ich viedol na dobré pastvy a k vode, ktorý by ich chránil pred dravou zverou, ktorý by našiel pre ne nočný útulok. Kvalita, starostlivosť, poctivosť, zodpovednosť pastiera – tieto vlastnosti boli mimoriadne dôležité. Dobrý pastier – to bol obraz a výrazový prostriedok, ktorý vyjadroval veľké množstvo závažných myšlienok, obraz a výrazový prostriedok, ktorému ľudia v biblických dobách okamžite, a to v bohatom rozsahu rozumeli. Preto tá veľká obľuba obrazu pastiera v Biblii.
Dnes, v druhú nedeľu po Veľkej noci, v nedeľu dobrého pastiera, by sme si chceli uvedomiť aspoň niečo z toho veľkého bohatstva myšlienok, ktoré sú s týmto obrazom spojené. Môžeme to urobiť napríklad tak, že jednotlivé stránky Ježišovho pôsobenia, ako ich poznáme z evanjelií, zaradíme do obrazu dobrého pastiera. Dáme sa pritom viesť slovami, ktoré s dobrým pastierom spája sám Pán Ježiš Kristus. Všimnime si, ktoré stránky dobrého pastiera spomína v prečítanom texte.
Svoj vzťah k nám, ľuďom, vyjadruje obrazom dobrého pastiera, ktorému patria ovce, o ktoré sa stará. Odlišuje sa tým od najatého pastiera, ktorý je za svoju službu platený a ovce nie sú jeho. Motívom najatého pastiera sú peniaze, zárobok, zisk. Naproti tomu motívom dobrého pastiera je jeho prekvapivá, z neho samého pochádzajúca láska k ovciam. Túto lásku prejavil Pán Ježiš mnohorakým spôsobom pri stretávaní s ľuďmi a predovšetkým vo svojom zachraňujúcom utrpení a vzkriesení.
O svojom vzťahu k ovciam hovorí náš dobrý pastier: „Poznám svoje a mňa poznajú moje.“ Tieto slová vyjadrujú niečo, čo je pre nás zvrchovane dôležité: On vie o nás, nie sme zabudnutí. On vie o nás všetko. Pozná naše zápasy o duchovnú a mravnú výšku. Pozná naše úspechy a pády v tomto celoživotnom boji. Pozná naše radosti i naše bolesti v každodennom živote, a nie mu je to ľahostajné. Nikdy nepovie tie odporné slová, ktoré dnes tak často počuť: „To je tvoj problém.“ On, dobrý pastier, o našich problémoch hovorí: „To je aj môj problém.“ V biblickom slove „poznať“ je obsiahnuté viac ako iba „byť informovaný“ o niečom. Dôležitou zložkou tohto pojmu je prijímanie, akceptovanie toho druhého. Dobrý pastier nás pozná, to znamená, že nás prijíma, akceptuje. A my dosahujeme najvyššiu pevnosť, stabilitu, pokoj, ak ho aj my poznáme v tomto zmysle: ak ho prijímame, akceptujeme.
Rozdiel medzi nájomníkom a dobrým pastierom sa veľmi markantne prejaví v situácii ohrozenia. Keď na ovce zaútočí vlk, nájomník uteká preč, aby seba zachránil, zatiaľ čo Dobrý pastier chráni ovce pred vlkom, a to až po nasadenie a obetovanie vlastného života. Pán Ježiš tu myslí na obetovanie svojho života a na svoju smrť, o ktorej týmito slovami naznačuje, že má zachraňujúci, vykupiteľský, oslobodzujúci význam a dosah.
Biblická reč používa obrazy a podobenstvá, aby sme aspoň po určitú mieru ľahšie pochopili veľké skutočnosti, ktoré sa za týmito výrazovými prostriedkami skrývajú. Ale zároveň je jasné, že tieto veľké skutočnosti ďaleko presahujú to, čo môže byť obrazom a podobenstvom vyjadrené. Dalo by sa to ukázať na viacerých podobenstvách v evanjeliách a veľmi jasne to vidno na obraze Dobrého pastiera. Pastier v tom každodennom zmysle, nech by bol akýkoľvek dobrý, nemôže povedať to, čo Ježiš Kristus hovorí o sebe: „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ Môže to povedať len dobrý pastier Ježiš Kristus. On chce a môže byť naším suverénnym sprievodcom nielen v rámci pozemského života, ale aj za jeho hranicami. Tu sa hovorí o absolútnej zaistenosti života. Nie síce v tom zmysle, že by sa človeku, ktorý sa zverí pod Ježišovo vedenie, nemohlo prihodiť nič nepríjemného a bolestného – to Ježiš nikdy nesľuboval, ale v tom zmysle, že on prevedie našu bytosť aj cez všetky temné údolia a dovedie nás ku konečnému cieľu.
Toto je niekoľko myšlienok, ktoré priamo vyplývajú z prečítaného textu, v ktorom Pán Ježiš hovorí o seba ako o dobrom pastierovi. Na jednotlivých príbehoch z evanjelií sa dá ukázať, ako sa v konkrétnych okolnostiach prejavovalo toto pôsobenie dobrého pastiera Ježiša Krista.
Keďže ľudí pripodobnil k svojim ovciam, ktoré pozná po mene, nebol mu nikto ľahostajný. Nikto z ľudí mu nie je ľahostajný. Ku chorým pristupoval s láskou a pomáhal im svojou osobitnou mocou. V evanjeliách je viac príkladov jeho uzdravujúcich zásahov. Neboli mu ľahostajní hriešni ľudia, ktorí si svojou hriešnosťou pokazili život. On k nim prichádzal a svojou láskou otváral pred nimi perspektívu nových možností. Daroval im odpustenie hriechov a zároveň silu k novému začiatku a radosť z nového života. Mnohých takto zachránil. Neboli mu ľahostajní pyšní ľudia, ktorí si o sebe príliš veľa namýšľali pre svoju údajnú zbožnosť a spravodlivosť. Týmto ľuďom On, dobrý pastier, pomáhal svojou ostrou kritikou, aby sa prebudili zo svojich sebaklamov k pokániu a skutočnej obnove života. Neboli mu ľahostajní ľudia, ktorí celý zmysel života nachádzali v hromadení hmotných hodnôt a zanedbávali duchovné hodnoty, zanedbávali jadro svojej bytosti, svoju dušu. Aj v tomto prípade hovoril ostrými slovami o ich sebaklame, o pominuteľnosti, obmedzenosti, relatívnosti zemských hodnôt a upozorňoval na hodnoty, ktoré majú absolútnu platnosť, večnú platnosť. Toto všetko on sám vyjadril v obraze dobrého pastiera, ktorý sa vyberie hľadať stratenú ovcu, a keď ju nájde a zachráni, má z toho veľkú radosť, a rovnako veľká radosť je z toho aj v nebi. On je v tomto zmysle dobrým pastierom aj pre nás. Nie sme mu ľahostajní, lebo sme jeho, jemu patríme, on si nás svojou obeťou vybojoval. Nie sú mu ľahostajné naše utrpenia, ale ani naše hriešne blúdenie, naše sebaklamy. Len nám treba porozmýšľať, čo všetko mu na nás nie je ľahostajné a čo všetko chce pri nás zmeniť.
Aj tej ďalšej črte, že dobrý pastier obraňuje ovce pred útokmi dravého vlka, zodpovedá realita Ježišovho pôsobenia. Vlk tu symbolizuje diabolské útoky na človeka. Mnohých ľudí oslobodil Pán Ježiš od démonskej posadnutosti a vrátil ich do života v normálnom ľudskom spoločenstve. Do Modlitby Pánovej vložil prosbu o oslobodenie od diabolského vplyvu. Toto je totiž obsah prosby: „Ale zbav nás zlého“. Túto prosbu môžeme opísať slovami: Zbav nás vplyvu diabla, vytrhni nás z pazúrov diabla. Slobodu od diabolského vplyvu nám ponúka predovšetkým tým, že nám dáva možnosť žiť v stálom spoločenstve s ním, s naším Pánom Ježišom Kristom. Čím tesnejšie sa k nemu primkneme, čím trvalejšie budeme prežívať a pociťovať jeho prítomnosť, tým slobodnejší budeme od diabolského vplyvu. Vrcholným činom jeho obranného pôsobenia v tomto ohľade je jeho smrť na kríži a jeho zmŕtvychvstanie. Vo veľkonočnej zvesti sme si uvedomili, že význam jeho obete na kríži a jeho vzkriesenia je okrem iného vo víťazstve nad diablom. To je víťazstvo, ktoré si on nechce nechať len pre seba, ale účasť na ňom nám všetkým ponúka.
Účasť na Ježišovej činnosti dobrého pastiera môžeme mať jednak priamym spôsobom, keď pri modlitbe a čítaní Písma dávame jemu pôsobiť na seba. Ale okrem toho on vykonáva svoju pastiersku, čiže pastorálnu službu prostredníctvom ľudí. Keď Petrovi vzkriesený Pán povedal: „Pas moje ovečky“, poveril ho, rovnako ako aj ostatných apoštolov, pastierskou, pastorálnou činnosťou. Pastiersku činnosť majú vykonávať nielen ľudia, ktorí sú osobitným spôsobom ustanovení do tejto služby, ale všetci, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zodpovední za druhých ľudí. Sotva by sme našli niekoho, kto nemá nejaký vzťah zodpovednosti za druhých ľudí. V tomto zmysle musíme povedať, že rodičia majú byť pastiermi svojich detí, manželia sa majú byť navzájom pastiermi, veď sú zodpovední jeden za druhého. Na učiteľoch je veľká zodpovednosť za pastorálne pôsobenie na deti. To je len niekoľko príkladov vzťahu zodpovednosti, v ktorom je pastorálne pôsobenie možnosťou, výsadou, zodpovednosťou. Každý by si mal položiť otázku, ktoré sú jeho vzťahy pastorálnej zodpovednosti a v čom konkrétne spočívajú.
Na niečo pritom nesmieme zabudnúť. Dobrým pastierom druhého môže byť len ten, kto sám stále, permanentne, neprestajne prijíma pre seba pôsobenie dobrého pastiera Ježiša Krista. Len kto je milovaný, dokáže skutočne milovať. Len kto vedome prijíma prejavy Ježišovej obetavej lásky, dokáže sám obetavo milovať. Len kto sám prijíma Ježišovu kritiku a dá si jemu vyberať brvná zo svojich očí, dokáže potom s pokorou a citlivo vyberať smietky z očí druhých ľudí. Len kto v Ježišovi nachádza absolútne zaistenie vlastného života, dokáže iným sprostredkovať rovnakú istotu. Len kto sám prijme od Ježiša Krista sľub večného života ako konečný cieľ, dokáže aj iným ukázať zmysluplnosť tohto cieľa. Toto je dnes veľká ponuka pre nás: Zverme sa pod plné vedenie dobrého pastiera Ježiša Krista, aby sme z tohto požehnania mohli priniesť niečo aj iným.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.