V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

2. adventná nedeľa, Lukáš 17, 20 - 21

Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. · Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! (Lukáš 17, 20 - 21)

Kráľovstvo Božie je hlavná téma zvesti Pána Ježiša Krista. · Jeho prvé slová zapísané napríklad v Evanjeliu podľa Matúša znejú: „Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.“ · Známe sú jeho slová z Kázne na vrchu: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ · Veľkú väčšinu svojich podobenstiev on sám označuje ako podobenstvá o kráľovstve Božom. · Jedna prosba modlitby Pánovej znie: „Príď kráľovstvo tvoje.“ · Keby sme si v evanjeliách podčiarkli alebo inak zvýraznili každý výskyt slov „kráľovstvo Božie“ alebo „kráľovstvo nebeské“, videli by sme názorne, akú dôležitú rolu hrá táto téma v jeho zvesti.
· V súvislosti s kráľovstvom Božím sa nám v mysli objavujú rozličné otázky, napríklad takéhoto typu: · Čo to vlastne je kráľovstvo Božie? · Je to iba záležitosť budúcnosti, keď Pán Ježiš opäť príde a Božie kráľovstvo nastolí? · Alebo je to aj niečo, čo je prítomné v našej súčasnosti? · A ktoré sú podstatné charakteristické znaky Božieho kráľovstva? · Prvé miesto, na ktoré sa treba obrátiť pri hľadaní odpovedí na tieto otázky, sú evanjeliá.
· Náš text z Evanjelia podľa Lukáša obsahuje otázku farizejov o kráľovstve Božom a Ježišovu odpoveď na túto otázku. · Takže pri hľadaní odpovede môžeme začať naším textom. · Čítame si ho znova: · „Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: · Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. · Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! · Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!“ ·
· Zaujímajú nás predovšetkým tieto posledné slová: „Kráľovstvo Božie je medzi vami“. · Ich pôvodné znenie sa dá preložiť dvojakým spôsobom: · „Kráľovstvo Božie je vo vás“ · a: „Kráľovstvo Božie je uprostred vás“. · Oba tieto preklady dávajú dobrý zmysel. · Tá prvá možnosť „kráľovstvo Božie je vo vás“ zdôrazňuje, že myšlienka kráľovstva Božieho sa musí najprv zmocniť srdca človeka, srdca veľmi mnohých ľudí, a až potom sa bude môcť uplatňovať aj navonok. · Ale pri rozhodovaní o tom, čo Pán Ježiš práve v tejto chvíli chcel týmito slovami povedať, si musíme uvedomiť, komu tieto slová povedal. · Povedal ich farizejom, na adresu ktorých je v evanjeliách mnoho Ježišovej kritiky. · Sotva by o nich bol povedal, že správne pochopené kráľovstvo Božie je v ich srdci. · Veď viackrát im vyčítal, že ich vnútro, ich srdce je plné nečistoty. · Preto sa treba domnievať, že jeho veta má ten význam, ktorý je použitý v našom preklade: · „Kráľovstvo Božie je medzi vami“ alebo inak vyjadrené: „Kráľovstvo Božie je uprostred vás“.
· Ak sa rozhodneme pre toto chápanie citovanej vety, stojí pred nami hneď ďalšia otázka: · Ako ju máme rozumieť? · Odpoveď nie je ťažké nájsť. · Uprostred farizejov, obkolesený farizejmi, tam stál on sám, Ježiš Kristus. · Tá veta potom znamená: Kráľovstvo Božie, to je On, Ježiš Kristus. · Pomáha nám táto odpoveď pochopiť lepšie, čo Ježiš rozumel pod kráľovstvom Božím? · Pomáha, keď si všimneme niektoré jeho ďalšie výroky. · V evanjeliách čítame, že Pán Ježiš uzdravil nemého človeka, ktorý bol posadnutý démonom. · Po Ježišovom uzdravujúcom čine ten človek mohol opäť hovoriť. · Ježišovi protivníci chceli znevážiť tento jeho čin a začali šíriť správy, že Ježiš vyháňa démonov démonskou mocou. · Ježiš im namietol, že je to nezmyselné obvinenie, · veď by to znamenalo, že sám diabol povstal proti diablovi. · A vysvetlil im veľmi dôrazne, o čo pri jeho vyháňaní démonov v skutočnosti ide. · Povedal slová, ktoré sú pre našu tému mimoriadne dôležité: · „Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak určite k vám prišlo kráľovstvo Božie.“ · Z týchto slov vyplýva, že oslobodenie človeka od démonskej posadnutosti a jeho návrat k plnému životu chápal Pán Ježiš ako jeden dôležitý prejav v prítomnosti pôsobiaceho, realizujúceho sa kráľovstva Božieho.
· Všimneme si ešte ďalšie Ježišove slová na túto tému. · Keď bol Ján Krstiteľ vo väzení, · bol, ako sa zdá, do určitej miery zneistený v tom, či Ježiš Nazaretský je naozaj Mesiáš. · Vidno to z otázky, ktorú prostredníctvom svojich učeníkov predložil Ježišovi: · „Či si ty ten, ktorý má prísť a či iného čakať?“ · Pán Ježiš odpovedal: · „Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: · slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. · Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne.“ · Tieto slová nadväzujú na prorocké predpovede z knihy Izaiáš, ktoré naznačujú, ako sa bude prejavovať budúca Božia vláda. · Odpoveďou, ktorú poslal Pán Ježiš Jánovi Krstiteľovi, dal takto najavo, že On, Ježiš, celú svoju činnosť chápe ako uplatňovanie, uskutočňovanie kráľovstva Božieho na zemi.
· Kto sa teda chce dozvedieť, ako Pán Ježiš chápal kráľovstvo Božie, ten si musí dôkladne preštudovať jeho blahoslavenstvá, ďalej modlitbu Pánovu a všetky jeho ostatné slová · a okrem toho sa podrobne oboznámiť so všetkým, čo on robil. · Ešte aj jeho kritické slová patria do tejto rubriky, lebo v nich ukazuje, čo kráľovstvo Božie nie je, čo do kráľovstva Božieho nepatrí. · On prišiel na túto zem, medzi nás, aby položil medzi nami začiatky Božieho kráľovstva. · On - celým svojím bytím, konaním, slovami - je stelesnením kráľovstva Božieho.
· Týka sa jeho posolstvo o kráľovstve Božom nejako aj nás? · Áno, aj nás. · Najprv v tom zmysle, že nás chce oslobodiť od všetkého hriešneho, démonského, ničivého, deštruktívneho. · Prináša nám oslobodenie od ťaživého bremena našich hriechov a vín, a tak nám umožňuje urobiť nový začiatok v živote. · Prináša nám oslobodenie od strachu, · od fatalistickej viery v slepý osud, · od ponižujúcich a zotročujúcich povier, · od alkoholickej a drogovej závislosti · od množstva iných závislostí, ktoré nás sťahujú pod úroveň dôstojného ľudského bytia. · To všetko robí, aby sme mohli žiť ako slobodné Božie deti. · Kedykoľvek Pán Ježiš uskutoční na nás takýto oslobodzujúci a tvorivý akt, vždy vtedy sa uplatňuje v našom živote niečo z moci a pôsobenia kráľovstva Božieho.
· Ježišovo posolstvo o kráľovstve Božom sa nás týka ešte v inom zmysle. · Pán Ježiš nás volá za svojich spolupracovníkov na veľkom diele kráľovstva Božieho. · On v mori starého sveta začal zakladať ostrov kráľovstva Božieho a pozýva nás, aby sme tento ostrov rozširovali, · aby sme pre kráľovstva Božie získali - obrazne povedané - ďalší hoci malý kúsok územia, · predovšetkým naše vlastné srdce a náš život, · aby sa tak z ostrova krok za krokom stával a postupne rástol kontinent. · To je jeho vlastná vízia a zasľúbenie, ako to vyplýva z podobenstiev o horčičnom zrne a o kvase. · Našou výsadou, ale súčasne povinnosťou je, aby sme sa stále, permanentne, vo všetkých situáciách a pri všetkom rozhodovaní, správali ako deti kráľovstva Božieho.
Pán Ježiš svojím životom a pôsobením priniesol kráľovstvo Božie na zem. · Treba sa nám usilovať pochopiť čím viac z jeho pôsobenia v tomto zmysle. · V jeho dobe však len malá časť ľudí bola ovplyvnená týmto jeho pôsobením. · Záležalo mu na tom, aby sa kráľovstvo Božie šírilo. · Preto zhromaždil okolo seba skupinu učeníkov, ktorí mali ľuďom nielen hovoriť o kráľovstve Božom, · ale svojím spôsobom živo-ta pracovať ďalej na realizovaní kráľovstva Božieho. · Uvedomili sme si, že cez pôsobenie cirkvi sa táto možnosť a táto úloha stala aj naším programom. · Sme vďační Pánu Bohu za každý prejav kráľovstva Bo-žieho, ktorý môžeme konštatovať vo svojim užšom či širšom okolí. · Ale i tak je veľmi mnoho oblastí, v ktorých sa žije tak, akoby zásady kráľovstva Božieho vôbec neexistovali, · ba kde sa žije v priamom roz-pore a protiklade s nimi. · A tak nás trápi otázka, ako je to s plným rea-lizovaním kráľovstva nebeského. · Možno rátať s tým, že kráľovstvo Božie sa raz uskutoční v plnom rozsahu? · Že už nebude len malým ostrovčekom, či presnejšie: ostrovčekmi v mori starého sveta, a že sta-ne sa kontinentom? · Že o všetkých oblastiach osobného aj spoločen-ského života bude možné povedať: tu všade sa uplatňujú zásady kráľovstva Božieho?
· Keď si všímame, koľko zla je vo svete, môže sa nám stať, že na túto vec budeme pozerať veľmi skepticky, · že sa nám tá predstava bude javiť ako utópia. · Ježišovo zorné pole je nekonečne širšie; on vidí všetko, on vie všetko. · Tak je pochopiteľné, že sa v evanjeliách a v celej Novej zmluve nachádza aj perspektíva plného realizovania kráľovstva Božieho. · Ba už aj v Starej zmluve nachádzame vrcholné vykreslenia budúcej, eschatologickej doby, · keď všetko, a to nielen v ľudskom svete, ale v celej prírode, bude žiť v dokonalom vzájomnom pokoji. · O toto vyvrcholenie nás Pán Ježiš naučil modliť sa. · Toto vyvrcholenie nám treba mať vždy na mysli ako konečný cieľ, ku ktorému sa približujeme. · Z biblických výrokov je jasné, že toto vrcholné realizovanie kráľovstva Božieho je vec Pána Boha - a v tom je záruka reálnosti tejto konečnej perspektívy. · Pohľad na konečné realizovanie úžasnej myšlienky kráľovstva Božieho vnáša do našich sŕdc pokoj aj uprostred nepokojov tohto sveta. · Táto orientácia nám súčasne prízvukuje, že zmysluplné je len to, čo je v súlade s konečným realizovaním kráľovstva Božieho. · Adventný pohľad na druhý príchod Pánov nám všetko toto vnáša do vedomia, aby sa to stalo pevnou a motivujúcou súčasťou nášho myslenia a života.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.